คณะกรรมการสถานศึกษา

kk_label

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 09
  นายทวีศักดิ์ จำปา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 014
  พระครูวิมลสารสุนทร

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 013
         พระครูปัญญาสารโชติ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 01
  นายบุญโชติ จันทะโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 011   นายมานะ สุนทองห้าว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 02
  นางสังเวียน ศรีบุญเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 010
  นายพลากร วอหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 06
  นายสุพรรณ สาระผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13823232_1262478183802301_1114428159_n
  นายประสาน สิงห์สกล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 012
  นายวิชิต ทัพซ้าย

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 05
  นายหนูจันทร์ สาพรหมมา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 04
  นายสุนทร อันทะฤทธิ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 03
  นางบำเพ็ญ เหมเมือง
กรรมการผู้แทนครู
 
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
Facebook Comments