ครูและบุคลากรทางการศึกษา

tn_label

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

จำนวน ชาย 16   คน หญิง 23  คน รวมทั้งหมด 39  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ/การศึกษา
ผอ
  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   การศึกษา : –
   วุฒิการศึกษา : –
รอง
  นายนิติญวัฒน์ วรรทวี
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
   การศึกษา : –
   วุฒิการศึกษา : –
  นายเด่น เหล่าประเสริฐ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา :ปริญญาตรี
   วุฒิการศึกษา :ค.บ. สังคมศึกษา
  นายสมชาย สระมุณี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางบำเพ็ญ เหมเมือง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางอรุณี สระมุณี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางตะวันฉาย หลาบคำ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางวชิราภรณ์ จตุรพรสวัสดิ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
  นางนันทิยา จุลกมล
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :  ค.บ. คณิตศาสตร์
  นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางธิดารัตน์ ใบกว้าง
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :  ค.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวนนตรา เทียมตรี
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาไทย
  นางสาวธริญา ชนะโยธา
   ครูชำนาญการ
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ค.บ.ดนตรี
  นางสาวกิตติยาภรณ์ พินโย
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  นายเสกสิทธิ์ ศรีพันดอน
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :ศษ.บ.ฟิสิกส์
  นางสาวนริศรา เสนามนตรี
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :ศษ.บ.การสอนภาษาไทย
  นายอดุลย์ อุดมบัว
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  นางสาววรารัตน์ สีปัดถา
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : กศ.บ.สังคมศึกษา
  นายณัฐพงศ์ สิงขรณ์
   ครู
   การศึกษา : ปริญญาโท
   วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.คณิตศาสตร์
  นายวีระชน เตโพธํิ์
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :คอ.บ.เกษตรศาสตร์
  นางสาวเกศกนก เรือนทิพย์
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
  นางสาวธนพร นามหงษา
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :วท.บ. เคมี
  นายกัมปนาท อ่อนพร้อม
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ภาษาไทย
  นายสุริยา ภูสำรอง
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :วท.บ.ฟิสิกส์
  นายสุลักษณ์ บุญนา
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
004
  นายสุระนัน รถน้อย
   ครู
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : –
005
  นางสาววารุณี ประเถตัง
   ครูผู้ช่วย
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : –
002
  นางสาวอริสรา เนาว์โนนทอง
   ครูผู้ช่วย
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : –
003
  นางสาววรักษรา จันพายัพ
   ครูผู้ช่วย
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : –
IMG_8619
  นายศิวากฤษ พันธุ์ผรารัชต์
   ครูผู้ช่วย
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : –
  นายเกษฎา จุลกมล
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
  นายอรรถพล ศรีมุกดา
   ครู (อัตราจ้าง)
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาวสุกัญญา จันละบุตร
   ครู (อัตราจ้าง)
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ
  นางขนิษฐา พาเบ้า
   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา :บธ.บ. การจัดการ
  นางสาวกมลชนก เกรียงไกร
   ครูธุรการ
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การตลาด
fel
  Miss Felma Caliso
   ครูชาวต่างชาติ
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : Elementary Education
  นายอภิชาติ ดาป้อม
   ช่างไฟฟ้า
   การศึกษา :  ปริญาตรี
   วุฒิการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
  นายบุญมี พรมมา
   พนักงานบริการ
   การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
   วุฒิการศึกษา : ม.6
Facebook Comments