จำนวนนักเรียนและบุคลากร

s_label

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 53 58 111
ม.2 41 41 82
ม.3 41 30 71
ม.4 54 41 95
ม.5 45 49 94
ม.6 30 46 76
รวม 264 265 529

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ.25ุ60

t_label

ประเภทบุคลากร

จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด
ชาย หญิง ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้อำนวยการ

1

1

รองผู้อำนวยการ

1

1

ครูประจำการ

11

17 13

9

พนักงานราชการ(ครู)

1

1 2

ครูอัตราจ้าง

1

2 3

ครูธุรการ

1 1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1 1

นักการ/ภารโรง

2

1 1

รวม

16

23 1 21

11

Facebook Comments