ประวัติโรงเรียน

his_l

65869_124349524294869_7919984_n

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528  โดยความคิดริเริ่มของสภาตำบลกุดขอนแก่น  และสภาตำบลหนองกุงเซิน ที่ต้องการให้บุตรหลานมีโอกาสเรียนต่อในสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น โดยมีพื้นที่ประมาณ  57 ไร่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างจำนวน  943,000 บาท  แยกเป็นโรงฝึกงาน  1 หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง   ครูจำนวน 6 อัตรา และแต่งตั้งให้นายเนติ  นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เปิดทำการสอนในวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528  รับนักเรียนได้  2 ห้อง  จำนวน  90  คน  มีครู  6 คน มีอาคารชั่วคราว  1 หลัง  โดยมีนายสมบูรณ์  คำแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง เป็นแบบ 108 ล 2 หลัง 216 ล อาคารประกอบอื่นๆได้แก่ หอประชุมแบบ 100/27 อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 อาคารชั่วคราวชั้นเดียว ห้องน้ำ นักเรียนชาย – หญิง 4 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง บ้านพักนักเรียน 5 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง ปัจจุบันมีครูจำนวน 28 คน  พนักงานราชการ จำนวน 2 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน  พนักงานธุรการจำนวน 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโครงการ SP2 จำนวน 1 คน  พนักงานบริการ 1 คน และพนักงานช่างไฟฟ้า 1 คน  นักเรียนจำนวน 518 คน  เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัด 3-3-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัด 3-2-3 โดยมี นางสายสมร   ศักดิ์คำดวง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

154670_124349377628217_7881431_n

 

Facebook Comments