Download เอกสาร

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ

ตัวอย่างการเขียนAAR ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้icon_new1

AAR ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้icon_new1

หลักสูตรโรงเรียน ปี 2558

ดาวน์โหลด

fontt ติดตั้งฟอนต์งานสารบัญ..ฟรี!

ปกปพ 5 ต 1/2559 icon_new1

แบบสรุปจุดเน้นสถานศึกษา Triple A ปีการศึกษา 2558 รายห้อง   ta
ปกปพ 5 ต 2558 ต้น
ปกปพ 5 ป 2558 ปลาย
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางปี 58 ม.2
คะแนน ข้อสอบกลาง 58

คำร้องขอย้ายนักเรียน
คำร้องขอสอบแก้ 0 ร มผ
แบบส่งผลการสอบแก้ตัว (ใบสี่ส่วน)
คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 – ต. )
คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 – ป. ) 
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ. 1 ต. )
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ. 1 ป. )
คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
กระดาษคำตอบ      กระดาษคำตอบ (ภาพ)
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

แบบบันทึกผล (งปม.ผ. 03)
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม (งปม.ผ. 02)
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม (งปม.ผ. 05)
แบบฟอร์มโครงการ (งปม. ผ. 01)
แบบสรุปผลการดำเนินงาน (งปม.ผ. 04)

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แปลผล EQ
แปลผล SDQ

 

Facebook Comments